2020-03-06

RODO obowiązek informacyjny

25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych”). W związku z tym informujemy o zasadach, na jakich odbywa się przetwarzanie danych osobowych przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu, po dniu 25 maja 2018 r.

 

Administrator danych osobowych:

 

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ekonomiczno-Logistycznych, 88-100 Inowrocław, ul. Józefa Krzymińskiego 8, reprezentowany przez Dyrektora Artura Nalewajskiego (NIP 556-11-69-029, REGON 000185100). Informacje dotyczące danych osobowych przechowywane są i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa oraz zasad ochrony prywatności.

 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu pozyskuje informacje o uczniach, ich rodzicach/opiekunach prawnych, pracownikach, podmiotach współpracujących i ich zachowaniu poprzez:

1)dobrowolnie wprowadzone w formularzach, umowach, wnioskach informacje;

2)dobrowolnie podawanie osobom uprawnionym danych osobowych.

 

Zakres i cel zbieranych danych:

 

Zakres i cel zbierania danych osobowych jest zawarty w „Zasadach zbierania i przetwarzania danych osobowych” przez Administratora stanowiących załącznik nr 3 do „Polityki Ochrony Danych Osobowych” dostępny w siedzibie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu, ul. Józefa Krzymińskiego 8,88-100 Inowrocław.

 

Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku:

 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu pozwala każdemu uprawnionemu na wgląd, modyfikację, sprostowanie, ograniczenie przetwarzania jego danych osobowych przez administratora danych osobowych.

 

Prawo użytkowników do wystąpienia o kopię danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, obowiązek poinformowania o naruszeniu lub wycieku danych osobowych:

 

Zgodnie z art. 20 rozporządzenia (RODO) każdy, którego dane są przetwarzane może wystąpić do administratora danych osobowych o wydanie kopii danych osobowych, które mu dostarczył. Użytkownik ma prawo do przeniesienia nie tylko danych osobowych dostarczonych administratorowi, ale wszystkich danych osobowych, jakie administrator zgromadził na temat danej osoby. Dane osobowe zostaną przekazane w ustrukturyzowanym formacie w postaci pliku pdf. Administrator danych ma obowiązek poinformowania użytkownika o wycieku jego danych osobowych.

 

Prawo do sprzeciwu:

 

Zgodnie z art. 21 RODO osoba, której dane osobowe dotyczą, jest uprawniona do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Sprzeciw musi wynikać z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją danej osoby. W określonych przypadkach każda osoba ma prawo do ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych, które będzie polegało na zobowiązaniu administratora danych osobowych do zaprzestania przetwarzania danych osobowych i ograniczenia się wyłącznie do ich przechowywania.

 

Udostępnianie danych osobowych:

 

Zgodnie z obowiązującym prawem dane osób, podmiotów są udostępniane innym podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – tylko gdy wystąpią z żądaniem wynikającym ze stosownej podstawy prawnej.

 

Zabezpieczenie danych osobowych:

 

Zapewniamy, że Zespół Szkół Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu przestrzega „Polityki Ochrony Danych Osobowych”. Dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom świadczonych przez nas usług był jak najwyższy i gwarantował bezpieczeństwo danych osobowych. Dostęp do danych osobowych mają tylko uprawnieni pracownicy, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z „Polityką Ochrony Danych Osobowych” i podpisali stosowne zobowiązania obligujące ich do ochrony danych osobowych. Zastosowaliśmy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych.

 

Kontakt:

 

W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu: Zespół Szkół Ekonomiczno-Logistycznych, ul. Józefa Krzymińskiego 8, 88-100 Inowrocław, e-mail IDO: inspektor@ekonom-ino.pl

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.



Zapoznałem się..